• Home
  • Descriere proiect

Descriere proiect

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Axa prioritară nr. 1 „Educația și formarea în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenție 1.2. ”Programe de studii mai bune pentru studenți și piața muncii”
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara
Număr contract: POSDRU/156/1.2/G/136372

Proiectul este realizat în parteneriat cu Junior Chamber International Timișoara (JCI) și are o durată de implementare de 18 de luni.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității procesului de învățământ pentru studenții economiști de la ciclul de licență prin promovarea învățării centrate pe student, creșterea relevanței programelor de studii și dezvoltarea de curriculum adaptat standardelor Europene ale pieței muncii și necesităților de dezvoltare a societății bazate pe cunoaștere.

Prin integrarea metodelor și instrumentelor specifice învățământului de tip e-learning și blended learning, care permit introducerea de noi mecanisme de acces la cunoaștere, precum și prin corelarea cerințelor pieței cu oferta de educație (implicarea reală a stakeholderilor proceselor educațional-formative), proiectul va genera pe temen lung efecte pozitive, facilitând procesul de inserție a absolvenților pe piața muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Restructurarea inovatoare a curriculei educaționale pentru două specializări cu profil economic, în vederea creșterii gradului de compatibilitate dintre profilul de competențe al absolvenților economiști și cel formulat în conformitate cu standardele actuale ale economiei bazate pe cunoaștere, adaptat contextului național și internațional.
  2. Dezvoltarea colaborativă a bazei metodologice pentru specializările Management și Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor prin integrarea inovatoare în cadrul noului curriculum a unor metode educaționale specifice folosite la nivel european, în vederea creșterii accesului la un învățământ de calitate a studenților economiști.
  3. Promovarea bunelor practici de dezvoltare curriculară inovativă și a învățământului centrat pe student, în vederea consolidării legăturii dintre mediul universitar și cel economic ca sursă a asigurării sustenabilității și îmbunătățirii continue a calității procesului educațional.

Grup țintă:

  • Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare în domeniul Management și în dezvoltarea și managementul calificărilor
  • Studenți ai specializărilor din domeniul Management (300 de studenți)
  • Membri ai structurilor de conducere din universități
  • Membri ai partenerilor sociali în educație și ai comitetelor sectoriale